Przy zakupach powyżej 99 pln produkt niespodzianka gratis

Regulamin sklepu internetowego WU HANDMADE

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
Regulamin został przygotowany 
w oparciu o obowiązek informacyjny wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

SPIS TREŚCI
 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy WU HANDMADE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wuhandmade.pl

Sprzedawca – Weronika Kiczor, Bęczków 173, 26-008 Górno

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Bęczków 173, 26-008 Górno
 2. Adres e-mail: sklep@wuhandmade.pl
 3. Telefon: +48 795 623 502
 4. NIP: 6572813925 REGON: 522621927
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE 
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  • przelewem tradycyjnym
  • Odbiorca: Wu handmade Weronika Kiczor
  • Rachunek bankowy mBank: 46 1140 2004 0000 3102 8262 7513
  • Tytułem nr zamówienia, imię i nazwisko kupującego
 2. W przypadku płatności z góry (przelew tradycyjny), za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Dostawa towarów jest realizowana na terytorium Polski.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost
  2. poprzez Paczkomaty InPost
  3. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wypełnienie formularza zwrotu, pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Bęczków 173, 26-008 Górno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi przy pomocy formularza zwrotu, na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
§ 9 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 10 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie WU HANDMADE

SPIS TREŚCI
 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe 
 • 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy WU HANDMADE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wuhandmade.pl

Sprzedawca – Wu handmade Weronika Kiczor Bęczków 173, 26-008 Górno

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Bęczków 173, 26-008 Górno
 2. e-mail: sklep@wuhandmade.pl
 3. Telefon: +48 795623502
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
§ 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@wuhandmade.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
§ 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres: sklep@wuhandmade.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
 3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 4. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wuhandmade.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów pra

Polityka prywatności sklepu internetowego wuhandmade.pl

Polityka obowiązuje od 11.02.2022r.

Weronika Kiczor, właściciel marki oraz sklepu internetowego www.wuhandmade.pl ceni sobie zaufanie Klientów, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych.

W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Klientów Sklepu Internetowego.

Gromadzone informacji i sposób ich wykorzystania

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane Klientów sklepu będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Klienci Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl wymaga udostępnienia przez Klienta minimum danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Informacje te nie będą udostępniane, użyczane ani sprzedawane osobom trzecim.

W celu realizacji zamówienia niezbędne jest udostępnienie niektórych danych naszych Klientów firmie kurierskiej lub innym dostawcom. Są to dane potrzebne do zrealizowania dostawy, a firmy ją realizujące są zobowiązane do wykorzystania tych danych jedynie do przeprowadzenia sprawnego procesu dostarczenia przesyłki.

Pliki Cookies

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Klienta za pomocą przeglądarki internetowej. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Klienta, dlatego też nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji Klienta.

Klient korzystając z funkcji POMOC znajdującej się na pasku menu większości przeglądarek internetowych, uzyska informacje w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowego cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mogą nie działać prawidłowo.

Łącza zewnętrzne

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu sklepu oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane niniejszej stronie. Każda wersja Polityki Prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy kontaktować drogą mailową: sklep@wuhandmade.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) chcemy przedstawić Ci najważniejsze zmiany i wymagania jakie stawia przed nami praw. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz je poniżej:

Kto jest właścicielem Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl i kto przetwarza zebrane w nim dane osobowe?

– prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą WU HANDMADE Weronika Kiczor, pod adresem: Bęczków 173, 26-008 Górno. Możesz się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: +48 795 623 502 oraz pod adresem e-mail: sklep@wuhandmade.pl, a także pisząc na adres siedziby: Bęczków 173, 26-008 Górno

WU HANDMADE Weronika Kiczor zbiera Twoje dane i jest administratorem Twoich danych osobowych.

Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej znajdziesz dane osobowe jakie zbieramy w ramach naszego Sklepu Internetowego.

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego(w przypadku zwrotu).

Kiedy zbieram Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako Użytkownika lub Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Sklepu Internetowego, głównie poprzez:

1) rejestrację w Sklepie Internetowy w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikację i identyfikację Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy;

4) wysłania wiadomości mailowych o chęci złożenia zamówienia;

5) połączenie telefoniczne i chęci złożenia zamówienie w Sklepie Internetowym

6) Komentowanie produktów poprzez składanie opinii lub komentowanie wpisów na blogu,

6) korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Dlaczego zbieram dane osobowe?

Twoje dane osobowe są zbierane w następującym celu:

1) korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym: utworzenie konta, zalogowania się do niego i korzystanie z niego);

2) składanie i procesowanie zamówień w Sklepie Internetowym;

3) utworzenia nowej opinii produktu lub nowego komentarza do wpisu na blogu,

3) przesyłania informacji o zmianie warunków Regulaminu,

4) obsługi procesu reklamacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą na wskazany przez Ciebie adres e-mail;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

10) celów archiwalnych;

11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Szanuję Twoje dane – nie sprzedaję ich, ani nie udostępniam osobom lub firmom poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Nie sprzedaję ani nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dlatego też chcę, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

 1. Firma InPost
 2. Banki, operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych 
 3. Firma DPD
 4. Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych,

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (także przez składanie zamówień) będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Twoje dane osobowe, które pozyskałem na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

Powinieneś wiedzieć także o tym, że:

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. Bez pełnego adresu nie będziemy w stanie poprawnie zrealizować Twojego zamówienia (np. kurier nie będzie mógł się z Tobą skontaktować). Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – muszę bowiem wiedzieć z kim ją zawieram.

2) Możesz zażądać ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego poprzez zakładkę kontakt (adres: www.wuhandmade.pl/kontakt), listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sklep@wuhandmade.pl). Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

3) Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest GIODO (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

4) W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zamówień) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

5) Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udzielę Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, mogę przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne 30 dni. W terminie 30 dni od otrzymania żądania zawsze poinformuję Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

W przypadku, gdy nie podejmę działań w związku z żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuję Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Udzielenia informacji zgodnie jest wolne od opłat.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom mnie o tym niezwłocznie. Umożliwi mi to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizyczny.

Polityka prywatności sklepu internetowego wuhandmade.pl

Polityka obowiązuje od 11.02.2022r.

Weronika Kiczor, właściciel marki oraz sklepu internetowego www.wuhandmade.pl ceni sobie zaufanie Klientów, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych.

W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Klientów Sklepu Internetowego.

Gromadzone informacji i sposób ich wykorzystania

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane Klientów sklepu będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Klienci Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl wymaga udostępnienia przez Klienta minimum danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Informacje te nie będą udostępniane, użyczane ani sprzedawane osobom trzecim.

W celu realizacji zamówienia niezbędne jest udostępnienie niektórych danych naszych Klientów firmie kurierskiej lub innym dostawcom. Są to dane potrzebne do zrealizowania dostawy, a firmy ją realizujące są zobowiązane do wykorzystania tych danych jedynie do przeprowadzenia sprawnego procesu dostarczenia przesyłki.

Pliki Cookies

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Klienta za pomocą przeglądarki internetowej. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Klienta, dlatego też nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji Klienta.

Klient korzystając z funkcji POMOC znajdującej się na pasku menu większości przeglądarek internetowych, uzyska informacje w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowego cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mogą nie działać prawidłowo.

Łącza zewnętrzne

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu sklepu oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane niniejszej stronie. Każda wersja Polityki Prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy kontaktować drogą mailową: sklep@wuhandmade.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) chcemy przedstawić Ci najważniejsze zmiany i wymagania jakie stawia przed nami praw. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz je poniżej:

Kto jest właścicielem Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl i kto przetwarza zebrane w nim dane osobowe?

– prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą WU HANDMADE Weronika Kiczor, pod adresem: Bęczków 173, 26-008 Górno. Możesz się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: +48 795 623 502 oraz pod adresem e-mail: sklep@wuhandmade.pl, a także pisząc na adres siedziby: Bęczków 173, 26-008 Górno

WU HANDMADE Weronika Kiczor zbiera Twoje dane i jest administratorem Twoich danych osobowych.

Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej znajdziesz dane osobowe jakie zbieramy w ramach naszego Sklepu Internetowego.

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego(w przypadku zwrotu).

Kiedy zbieram Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako Użytkownika lub Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Sklepu Internetowego, głównie poprzez:

1) rejestrację w Sklepie Internetowy w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikację i identyfikację Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy;

4) wysłania wiadomości mailowych o chęci złożenia zamówienia;

5) połączenie telefoniczne i chęci złożenia zamówienie w Sklepie Internetowym

6) Komentowanie produktów poprzez składanie opinii lub komentowanie wpisów na blogu,

6) korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Dlaczego zbieram dane osobowe?

Twoje dane osobowe są zbierane w następującym celu:

1) korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym: utworzenie konta, zalogowania się do niego i korzystanie z niego);

2) składanie i procesowanie zamówień w Sklepie Internetowym;

3) utworzenia nowej opinii produktu lub nowego komentarza do wpisu na blogu,

3) przesyłania informacji o zmianie warunków Regulaminu,

4) obsługi procesu reklamacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą na wskazany przez Ciebie adres e-mail;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

10) celów archiwalnych;

11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Szanuję Twoje dane – nie sprzedaję ich, ani nie udostępniam osobom lub firmom poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Nie sprzedaję ani nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dlatego też chcę, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

 1. Firma InPost
 2. Banki, operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych 
 3. Firma DPD
 4. Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych,

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (także przez składanie zamówień) będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Twoje dane osobowe, które pozyskałem na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

Powinieneś wiedzieć także o tym, że:

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. Bez pełnego adresu nie będziemy w stanie poprawnie zrealizować Twojego zamówienia (np. kurier nie będzie mógł się z Tobą skontaktować). Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – muszę bowiem wiedzieć z kim ją zawieram.

2) Możesz zażądać ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego poprzez zakładkę kontakt (adres: www.wuhandmade.pl/kontakt), listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sklep@wuhandmade.pl). Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

3) Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest GIODO (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

4) W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zamówień) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

5) Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udzielę Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, mogę przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne 30 dni. W terminie 30 dni od otrzymania żądania zawsze poinformuję Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

W przypadku, gdy nie podejmę działań w związku z żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuję Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Udzielenia informacji zgodnie jest wolne od opłat.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom mnie o tym niezwłocznie. Umożliwi mi to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizyczny.